Koło Nr 3 w Helu
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowy
i Oficerów Rezerwy WP

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, zwany dalej ,,Związkiem” jest dobrowolnym, demokratycznym oraz pozarządowym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy ,,Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Z2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm. ) oraz uchwalonym Statutem.

Na mocy art.17 Prawa o Stowarzyszeniach oraz art.22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego posiada osobowość prawną, a także status organizacji pożytku publicznego i został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000141267.

Związek jest dobrowolnym, demokratycznym, samorządnym stowarzyszeniem, skupiającym w swych szeregach: generałów admirałów, oficerów starszych i młodszych, chorążych oraz podoficerów zawodowych Wojska Polskiego – pozostających w rezerwie lub stanie spoczynku oraz oficerów i podchorążych w rezerwie, którzy nie pełnili zawodowej służby wojskowej.

Związek kontynuuje najlepsze tradycje orężne narodu polskiego w jego walce o wolność i niezależny byt państwowy szczególnie odnosząc się do zmagań Polaków o odzyskanie niepodległości w dobie powstań narodowych, walk żołnierza polskiego na wszystkich frontach I i II wojny światowej i także ruchu oporu i powojennej służbie krajowi.

Związek ściśle współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej i podległymi mu strukturami organizacyjnymi, a w szczególności Sztabem Generalnym WP, rodzajami sił zbrojnych RP, dowództwami Okręgów Wojskowych oraz jednostkami i instytucjami wojskowymi, a także w określonym zakresie z innymi organami państwowymi i samorządowymi.

Związek na zasadach partnerstwa współpracuje z innymi organizacjami społecznymi, kombatanckimi i młodzieżowymi o podobnym lub zbliżonym zakresie działania.

Związek broni honoru i godności żołnierza polskiego. Dba o zaspokojenie indywidualnych i zbiorowych potrzeb socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych swoich członków i ich rodzin. Reprezentuje na zewnątrz zrzeszonych w nim członków oraz służy pomocą i radą byłym żołnierzom zawodowym nie zrzeszonym w Związku oraz wdowom i sierotom po tych żołnierzach.

Ideą łączącą jego członków jest wierność Ojczyźnie i służba narodowi, a czołowym zadaniem – społeczne działania na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i poszanowania ustanowionych przez nią praw.

Związek jako całość oraz wszystkie jego ogniwa organizacyjne w swej działalności statutowej zachowuje neutralność partyjną i konstytucyjną zasadę tolerancji światopoglądowej.

Żołnierze zawodowi w służbie czynnej mogą należeć do Związku na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Wzajemne stosunki między członkami Związku wynikają z ducha godności i honoru żołnierskiego i oparte są na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy i życzliwości oraz wzajemnego szacunku i koleżeństwa.

KONTAKT

stopka1