KLUB GARNIZONOWY GDYNIA OKSYWIE

Historia Klubu:

Historia Klubu sięga kwietnia 1952 roku kiedy to rozkazem organizacyjnym Dowódcy Marynarki Wojennej zostaje uformowany Garnizonowy Klub Oficerski. Wcześniej do roku 1952 Klub Garnizonowy mieścił się w budynku obecnej Komendy Portu Wojennego Gdynia . Dysponował on wówczas kawiarnią, salą restauracyjną oraz szeregiem pomieszczeń do prowadzenia działalności na rzecz kultury i oświaty. Klub Garnizonowy przejął rolę koordynatora czasu wolnego dla kadry, ich rodzin oraz mieszkańców Oksywia i okolic. W latach 50-tych i na początku lat 60-tych Garnizonowy Klub Oficerski prowadził akcję dokształcania kadry zawodowej, rodzin i pracowników, w wyniku czego kilkadziesiąt osób garnizonu Oksywie uzupełniło lub podwyższyło swoje kwalifikacje. W roku 1964 Garnizonowy Klub Oficerski realizował program pracy kulturalno-oświatowej polegający na udzielaniu pomocy marynarzom i podoficerom w okresie odbywania zasadniczej służby wojskowej. W Klubie Garnizonowym rozwijała się działalność instruktorsko - metodyczna w zakresie pracy kulturalno – oświatowej, dzięki czemu nastąpiło zacieśnienie współpracy z instytucjami kulturalnymi w Trójmieście. W 1971 roku po przeprowadzonej reorganizacji wojskowych placówek kultury Garnizonowy Klub Oficerski II kategorii zmienił nazwę na Klub Garnizonowy Gdynia - Oksywie i przeszedł do I kategorii. Klub stał się ostoją dla pracy Klubu Oficerów Rezerwy, Organizacji Rodzin Wojskowych, dla siedziby Uniwersytetu Powszechnego i dla licznych kół zainteresowań, między innymi filatelistycznego, fotograficznego, filmowego, brydża sportowego i koła PTTK. Klub Garnizonowy w latach 70-tych i 80- tych nadal sprawował funkcję nadrzędnego ośrodka kulturalno-oświatowego na Oksywiu.
Za swą działalność zdobywał wysokie oceny w Wydziale Kultury Wojska Polskiego. W 1989 roku został uznany za najlepszy w Wojsku Polskim Klub Garnizonowy I kategorii, a w 2003 roku został laureatem statuetki „Husarza" za osiągnięcia w resorcie Obrony Narodowej. W dniu 31.12.2010 r. Klub Garnizonowy został rozwiązany i z dniem 01.01.2011 r. na jego bazie utworzono Klub 3. Flotylli Okrętów.

stopka1