Historia

Historia
43 batalionu saperów

Ponad pięćdziesięcioletnia historia 43 batalionu saperów 3 Flotylli Okrętów ma swój początek w Rozkazie Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 080/ORG z dnia 02 grudnia 1955 roku, na podstawie którego z 8 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów wydzielono 115 Kompanię Eksploatacyjno - Naprawczą z siedzibą w Wejherowie. Do głównych zadań nowoutworzonej kompani należały remonty i utrzymanie obiektów fortyfikacyjnych Marynarki Wojennej, budowa innych specjalistycznych obiektów MW, a także realizacja niektórych zadań zabezpieczenia inżynieryjnego działań sił MW. Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 034/ORG z dnia 20 maja 1969 r. rozformowano 115 Kompanię Eksploatacyjno - Naprawczą, a na jej miejsce powołano 43 kompanię saperów. Była to już pełnoprawna jednostka wojskową o numerze 1832 z miejscem postoju w Helu - Borze. Pierwszym dowódcą kompanii został kapitan Piotr MUCHA, który pełnił obowiązki na tym stanowisku od do 30 czerwca 1970 roku.

Pod koniec 1969 roku do Helu – Boru przybyła grupa organizacyjna, której zadaniem było przygotowanie infrastruktury koszarowej do wprowadzenia jednostki wojskowej. Powstająca kompania otrzymała dwuletni okres przygotowania infrastruktury do działań bojowych. Marynarze jednostki własnymi siłami przebudowali i wyremontowali budynki mieszkalne, garaże oraz budynki magazynowe.

W latach siedemdziesiątych, pod dowództwem kapitana Edwina JÓZKOWIAKA, kontynuowano prace budowlane, dzięki czemu nastąpiła wyraźna poprawa warunków bytowych w koszarach, wybudowano nowe drogi utwardzone, rozbudowano bazę szkoleniową, boiska sportowe oraz wykonano nowe ogrodzenie wokół jednostki. W okresie tym jednostka m.in. uczestniczyła w budowie Stanowiska Dowodzenia Marynarki Wojennej, pracach wyburzeniowych budynków i konstrukcji stalowych, budowie odcinków dróg utwardzonych w Helu. Jednostka także brała kilkakrotnie udział w akcjach przeciwpowodziowych oraz w usuwaniu skutków powodzi w Kuźnicy i Helu.

W połowie 1981 roku 43 kompania saperów Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0131/086 z 30 czerwca 1981 r. została przemianowana na 43 batalion saperów. W tym samym roku obowiązki dowódcy batalionu przejął kmdr ppor. January KUC. Kompania saperów, a następnie batalion saperów mimo, że przejął częściowo organizację i tradycję 115 Kompani Eksploatacyjno-Naprawczej miał jednak inne zadania. Były to typowe zadania zabezpieczenia inżynieryjnego sił zespołu taktycznego (Flotylla Obrony Wybrzeża).

W 1991 r. batalion w wyniku współzawodnictwa zajął pierwsze miejsce wśród jednostek brzegowych 9 Flotylli Obrony Wybrzeża oraz drugie wśród jednostek brzegowych Marynarki Wojennej. Dowódcą w tym czasie, do roku 1993, był kmdr por. Lech WYSZYŃSKI.

Od 1997 r. zgodnie z decyzją Dowódcy Marynarki Wojennej minerski patrol rozminowania, pod rozkazami dowódcy kmdr ppor. Roman BLUJ, rozpoczął kompleksowe oczyszczanie Półwyspu Helskiego. Prace zostały zakończone w 2000 r. W wyniku rozminowania usunięto ponad 53 tysiące różnego rodzaju niewybuchów. W 1999 r. wspólnie z grupą płetwonurków minerów 13 dywizjonu Trałowców, batalion uczestniczył w oczyszczaniu poligonu morskiego.

Przez wszystkie lata swojej działalności 43 batalion saperów współpracował z władzami lokalnymi i samorządowymi. Współpraca ta zaowocowała powstaniem Społecznego Komitetu Fundacyjnego Sztandaru dla 43 batalionu saperów, który 22 kwietnia 2003 r. został przekazany na ręce ówczesnego dowódcy batalionu kmdr ppor. Jacka GABRIELA.

Od 2005 r. decyzją Nr Z-45/ORG/P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2005 r. rozpoczął się proces przedyslokowania jednostki do Rozewia. Przedsięwzięcie to realizowane było pod dowództwem kmdr por. Jarosław PISERA, który objął obowiązki dowódcy w 2004 r. Przebazowanie batalionu do nowego miejsca stacjonowania zostało zakończone w grudniu 2006 r. W między czasie rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej nr PF35/ORG/G-1 z dnia 21 czerwca 2004 r., oraz na podstawie Zarządzeń Szefa Sztabu Generalnego nr Z-776/ORG/P-1 z dnia 30 czerwca 2006 i Z-183/ORG/P-1 z dnia 14 lutego 2007 r., jednostka przeszła kilka procesów reorganizacyjnych, mających na celu dostosowanie jej możliwości do zmieniających się zadań. Od 26 stycznia 2007 r. jednostką dowodzi kmdr por. Kazimierz BABIŃSKI.

Batalion, od 1 lipca 2006 r. podlega 3 Flotylli Okrętów. Jednostka jest przeznaczona do realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego jednostek Marynarki Wojennej. Przez cały okres swojego istnienia, intensywnie uczestniczyła nie tylko w realizacji zadań szkoleniowych, ale także w pomocy społeczeństwu w usuwaniu klęsk żywiołowych oraz niewybuchów i niewypałów. Prowadzi akcję informacyjną wśród dorosłych, młodzieży i dzieci na temat niebezpieczeństw, jakie niosą pozostałości II wojny światowej i o prawidłowym postępowaniu z nimi.

stopka1