KLUB GARNIZONOWY GDYNIA OKSYWIE

Cele i zadania

1. Cele działalności klubu:

 • tworzenie warunków do rozwoju osobowego żołnierzy, pracowników wojska i członków ich rodzin w wymiarze społecznym i intelektualnym,
 • edukację obywatelską oraz kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw środowiska wojskowego oraz środowiska tworzącego społeczne otoczenie wojska,
 • integrację wewnętrzną środowiska wojskowego,
 • umaczanie więzi emocjonalnych wojska ze społeczeństwem, pełniejsze powiązanie działalności klubu ze środowiskiem jednostek wojskowych 3.Flotylli Okrętów i jednostek wojskowych stacjonujących w Porcie Wojennym Gdynia,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej, poczucia estetyki i kultury osobistej uczestników działalności kulturalno – oświatowej,
 • tworzenie warunków zapewniających rozwój zainteresowań indywidualnych, możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego od służby i pracy, regenerację sił psychofizycznych oraz właściwą adaptację w środowisku wojskowym,
 • popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa jako źródeł poznania miejsca pełnienia służby i pracy wzbogacania wiedzy ogólnej, historycznej, społecznej i kulturowej o regionie i Polsce,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i promowanie służby wojskowej w środowiskach lokalnych.

2. Formy działalności klubu:

 • zajęcia w klubach, kołach i sekcjach zainteresowań, w tym prowadzących działalność turystyczno – krajoznawczą oraz amatorskich zespołach artystycznych,
 • kursy doskonalące i kwalifikacyjne, szkolenia krótkoterminowe, warsztaty artystyczne,
 • plenery fotograficzne, plastyczne i filmowe,
 • spotkania literackie, muzyczne, itp.,
 • koncerty estradowe, spektakle teatralne, itp.,
 • spotkania multimedialne,
 • wystawy i ekspozycje twórczości artystycznej,
 • festiwale, konkursy, przeglądy twórczości artystycznej itp.,
 • konkursy wiedzy, quizy tematyczne,
 • wycieczki, rajdy, spływy, zloty, seminaria turystyczno – krajoznawcze,
 • podróże historyczno – wojskowe, rekonstrukcje wydarzeń historycznych,
 • imprezy rekreacyjno – sportowe,
 • spotkania okolicznościowe, integracyjne zabawy towarzyskie,
 • inne formy wynikające z potrzeb środowiska wojskowego, np. spotkania i uroczystości rodzinne.

3. Zadania szczegółowe:

 • planowanie i realizacja zamierzeń kulturalnych, oświatowych, turystyczno – krajoznawczych i rekreacyjnych dostosowanych do celów i zadań działalności wychowawczej 3. Flotylli Okrętów oraz potrzeb lokalnych środowisk wojskowych jednostek stacjonujących w bazie,
 • uczestniczenie w organizacji uroczystości państwowych, wojskowych, patriotyczno – religijnych i religijnych, wynikających z „Ceremoniału wojskowego Sił Zbrojnych RP”,
 • tworzenie warunków do funkcjonowania Centrum Pomocy Rodzinie oraz właściwej adaptacji żołnierzy oraz członków ich rodzin w nowym środowisku,
 • organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko wojskowe, tworzenie żołnierzom i pracownikom wojska możliwości organizacji spotkań okolicznościowych i uroczystości o charakterze rodzinnym,
 • promowanie zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,
 • upowszechnianie kultury narodowej w środowisku wojskowym;
 • promowanie dorobku artystycznego Klubu w środowisku wojskowym i lokalnej społeczności,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej, poczucia piękna, kultury osobistej i estetyki,
 • tworzenie warunków do zapewnienia rodzinie żołnierza i pracownika wojska wszechstronnego rozwoju zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie klubów, kół i sekcji zainteresowań, w tym klubów, kół i oddziałów krajowych stowarzyszeń turystyczno - krajoznawczych,
 • udział w formach pracy instruktorsko – metodycznej organizowanych przez Klub Marynarki Wojennej i Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • współpraca z samorządowymi ośrodkami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Klubu 3. Flotylli Okrętów w wojsku są Wytyczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do spraw społecznych i profesjonalizacji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych.

stopka1